БЪЛГАРСКО
ФИЛМОВО
ОБЩЕСТВО


Връзка с нас

ул. Филип Тотю 40, пк 5

1510 София

t: + 359 898 390 713

е: office@filmsociety.bg

w: www.filmsociety.bg

Проектът „Национална мрежа на българските филмови общества” се реализира благодарение на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ngogrants.bg). Целта на проекта е създаване и стабилизиране на мрежата от филмови общности в България, още наричани кино клубове, като пространства за отворен граждански диалог за съвременното изкуство и общество. Дейностите са свързани с изграждане на организационен, управленчески и обучителен капацитет в организациите-партньори чрез обмен на добри практики в мрежата от кино клубове на национално и международно равнище. Сред целите на проекта е децентрализация на културния живот в страната и равен достъп до културни продукти, както и създаване на възможности за активно включване на младите хора и местните общности в културните процеси. Проектът се основава на методите на неформалното образование и включва работа с деца. Партньори по проекта са шест организации от различни градове в България, както и норвежката Федерация на киноклубовете (https://filmklubb.no).